Đột Tử Do Tim Ở Bệnh Tim Bẩm Sinh Người Lớn: Những Khuyến Cáo Hiện Nay

Home / Tin tức - Rối loạn nhịp / Đột Tử Do Tim Ở Bệnh Tim Bẩm Sinh Người Lớn: Những Khuyến Cáo Hiện Nay