NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKVI.10 VỀ VIỆC TÁI CẤU TRÚC CƠ CẤU NHÂN SỰ TÂM ĐỨC ĐỂ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ HƠN

Home / Công bố thông tin / NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NKVI.10 VỀ VIỆC TÁI CẤU TRÚC CƠ CẤU NHÂN SỰ TÂM ĐỨC ĐỂ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ HƠN