Vai trò của siêu âm tim qua thực quản trong đánh giá thông liên nhĩ

Home / Bài giảng - Siêu âm tim qua thực quản / Vai trò của siêu âm tim qua thực quản trong đánh giá thông liên nhĩ

[googlepdf url=”https://tamduchearthospital.com/wp-content/uploads/2019/06/1561023664532246.pdf”]