Hở van 2 lá: SATQTN và SATQTQ

Home / Bài giảng - Siêu âm tim qua thực quản / Hở van 2 lá: SATQTN và SATQTQ

[googlepdf url=”https://tamduchearthospital.com/wp-content/uploads/2019/06/1560773254738480-2.pdf”]