Kỹ thuật và nguyên lý Doppler

Home / Bài giảng - Siêu âm tim qua thực quản / Kỹ thuật và nguyên lý Doppler

[googlepdf url=”https://tamduchearthospital.com/wp-content/uploads/2019/06/1560773254738698.pdf”]