THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

 1. Ông Tôn Thất Minh, Giám đốc Bệnh viện Tim Tâm Đức, đăng ký mua 30.000 cổ phiếu
 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tôn Thất Minh
 • Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Giám đốc Bệnh viện
 • Mã chứng khoán: TTD
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 16.000, tỷ lệ 0,1%
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30,000 cổ phiếu
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 46,000 cổ phiếu, tỷ lệ 0.3%
 • Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu cá nhân
 • Phương thức giao dịch: thỏa thuận
 • Thời gian dự kiến bắt đầu giao dịch: Ngày 17/05/2021
 • Thời gian dự kiến kết thúc giao dịch: Ngày 14/06/2021
 1. Bà Phan Kim Phương, người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 20.000 cổ phiếu
 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Kim Phương
 • Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Cố vấn chuyên môn Bệnh viện Tim Tâm Đức – Sáng lập BV Tim Tâm Đức
 • Mã chứng khoán: TTD
 • Tên của người có liên quan tại công ty đại chúng: Nguyễn Ngọc Chiếu
 • Chức vụ hiện nay của người có liên quan tại công ty đại chúng: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của công ty Cổ phần Bệnh Viện Tim Tâm Đức
 • Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người có liên quan: vợ
 • Số lượng cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 120.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0.77%
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 552,000 cổ phiếu, tỷ lệ 3.55%
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 cổ phiếu
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 572,000 cổ phiếu, tỷ lệ 3.68%
 • Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu cá nhân
 • Phương thức giao dịch: thỏa thuận
 • Thời gian dự kiến bắt đầu giao dịch: Ngày 17/05/2021
 • Thời gian dự kiến kết thúc giao dịch: Ngày 14/06/2021
 1. Bà Phạm Bích Xuân, Giám đốc Đối ngoại, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 10.000 cổ phiếu
 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Bích Xuân
 • Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Giám Đốc đối ngoại, kiêm Thành viên Hội Đồng Quản Trị
 • Mã chứng khoán: TTD
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 340,000 cổ phiếu, tỷ lệ 2.19%
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10,000 cổ phiếu
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 350,000 cổ phiếu, tỷ lệ 2.25%
 • Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu cá nhân
 • Phương thức giao dịch: thỏa thuận
 • Thời gian dự kiến bắt đầu giao dịch: Ngày 17/05/2021
 • Thời gian dự kiến kết thúc giao dịch: Ngày 14/06/2021
 1. Bà Phan Thị Thanh Nga, Giám đốc Tài chính, đăng ký mua 10.000 cổ phiếu
 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thị Thanh Nga
 • Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Giám đốc Tài chính
 • Mã chứng khoán: TTD
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 12,000 cổ phiếu, tỷ lệ 0.078%
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10,000 cổ phiếu
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 22,000 cổ phiếu, tỷ lệ 0.14%
 • Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu cá nhân
 • Phương thức giao dịch: thỏa thuận
 • Thời gian dự kiến bắt đầu giao dịch: Ngày 17/05/2021
 • Thời gian dự kiến kết thúc giao dịch: Ngày 14/06/2021
 1. Ông Tạ Thắng, người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 30.000 cổ phiếu
 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tạ Thắng
 • Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: không
 • Mã chứng khoán: TTD
 • Tên của người có liên quan tại công ty đại chúng: Nguyễn Ngọc Chiếu
 • Chức vụ hiện nay của người có liên quan tại công ty đại chúng: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của công ty Cổ phần Bệnh Viện Tim Tâm Đức
 • Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người có liên quan: con rể
 • Số lượng cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 120.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0.77%
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 cổ phiếu
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 30,000 cổ phiếu, tỷ lệ 0.19%
 • Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu cá nhân
 • Phương thức giao dịch: thỏa thuận
 • Thời gian dự kiến bắt đầu giao dịch: Ngày 17/05/2021
 • Thời gian dự kiến kết thúc giao dịch: Ngày 14/06/2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.