2016 ESC Guidelines for Management of Dyslipidemias

Home / Chuyên đề - Bệnh tim mạch tổng quát / 2016 ESC Guidelines for Management of Dyslipidemias

[googlepdf url=”http://tamduchearthospital.com/wp-content/uploads/2019/06/2016-ESC-Guidelines-for-Management-of-Dyslipidemias-Prof-Pham-Nguyen-Vinh-MD.PhD_.FACC_.pdf”]