THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Ông Nguyễn Ngọc An Khôi, Phó Giám đốc, đăng ký bán 10.000 cổ phiếu

 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc An Khôi
 • Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Phó Giám đốc
 • Mã chứng khoán: TTD
 • Tên của người có liên quan tại công ty đại chúng: Nguyễn Ngọc Chiếu
 • Chức vụ hiện nay của người có liên quan tại công ty đại chúng: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của công ty Cổ phần Bệnh Viện Tim Tâm Đức
 • Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người có liên quan: con ruột
 • Số lượng cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 120.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0.77%
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 118,000 cổ phiếu, tỷ lệ 0.76%
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 cổ phiếu
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 108.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,69%
 • Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu cá nhân
 • Phương thức giao dịch: thỏa thuận
 • Thời gian dự kiến bắt đầu giao dịch: Ngày 20/03/2023
 • Thời gian dự kiến kết thúc giao dịch: Ngày 06/04/2023

Leave a Reply

Your email address will not be published.