THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Ông Nguyễn Ngọc Chiếu, Chủ Tịch Hội đồng Quản trị – Bệnh viện Tim Tâm Đức, đăng ký mua 29.900 cổ phiếu

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Chiếu
  • Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ Tịch Hội đồng Quản trị
  • Mã chứng khoán: TTD
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 120.000, tỷ lệ 0,78%
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 29.900 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 149.900 cổ phiếu, tỷ lệ 0,96%
  • Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu cá nhân
  • Phương thức giao dịch: thỏa thuận và khớp lệnh
  • Thời gian dự kiến bắt đầu giao dịch: Ngày 25/03/2022
  • Thời gian dự kiến kết thúc giao dịch: Ngày 22/04/2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.