BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Ông Thái Minh Thiện, Phó Giám đốc Hồi sức Cấp cứu – Bệnh viện Tim Tâm Đức, đăng ký bán 10.000 cổ phiếu

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Thái Minh Thiện
  • Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Phó Giám đốc Hồi sức Cấp cứu
  • Mã chứng khoán: TTD
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 54.000, tỷ lệ 0,35%
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 10.000 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 44.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0.28%
  • Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu cá nhân
  • Phương thức giao dịch: thỏa thuận
  • Thời gian giao dịch: Ngày 09/03/2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.