THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Bà Phan Thị Thanh Nga, Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Bệnh viện Tim Tâm Đức, đăng ký mua 17.000 cổ phiếu

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thị Thanh Nga
  • Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng
  • Mã chứng khoán: TTD
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 32.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,21%
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 17.000 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 49.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,32%
  • Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu cá nhân
  • Phương thức giao dịch: thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn
  • Thời gian dự kiến bắt đầu giao dịch: Ngày 02/11/2022
  • Thời gian dự kiến kết thúc giao dịch: Ngày 30/11/2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.