BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN TỪ 5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG

Công ty Cổ phần Đầu tư An Việt Hưng, cổ đông lớn – Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức, báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu

  • Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư An Việt Hưng
  • Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0312898999
  • Ngày cấp: 20/8/2014 – nơi cấp: Sở kế hoạch đầu tư Tp. Hồ Chí Minh
  • Mã chứng khoán: TTD
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 1.474.560, tỷ lệ 9,48%
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 191.700 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.666.260 cổ phiếu, tỷ lệ 10,71%
  • Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu cá nhân
  • Thời gian giao dịch: Ngày 21/09/2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.