BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

 1. Bà Bùi Thúy Kiều, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức, đăng ký mua 30.000 cổ phiếu
 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Thúy Kiều
 • Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Thành viên Ban Kiểm soát
 • Mã chứng khoán: TTD
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 36.000, tỷ lệ 0,23%
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30,000 cổ phiếu
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 66,000 cổ phiếu, tỷ lệ 0.42%
 • Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu cá nhân
 • Phương thức giao dịch: thỏa thuận
 • Thời gian giao dịch: Ngày 26/09/2022
 1. Ông Tạ Thắng, người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 30.000 cổ phiếu
 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tạ Thắng
 • Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: không
 • Mã chứng khoán: TTD
 • Tên của người có liên quan tại công ty đại chúng: Nguyễn Ngọc Chiếu
 • Chức vụ hiện nay của người có liên quan tại công ty đại chúng: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của công ty Cổ phần Bệnh Viện Tim Tâm Đức
 • Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người có liên quan: con rể
 • Số lượng cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 120.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0.77%
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 30,000 cổ phiếu, tỷ lệ 0.19%
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 30.000 cổ phiếu
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%
 • Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu cá nhân
 • Phương thức giao dịch: thỏa thuận
 • Thời gian giao dịch: Ngày 26/09/2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.