BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

 1. Ông Tôn Thất Minh, Giám đốc Bệnh viện Tim Tâm Đức, đăng ký mua 23.000 cổ phiếu
 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tôn Thất Minh
 • Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Giám đốc Bệnh viện
 • Mã chứng khoán: TTD
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 46.000, tỷ lệ 0,3%
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 23.000 cổ phiếu
 • Số lượng cổ phiếu đã mua: 23.000 cổ phiếu
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 69.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0.44%
 • Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu cá nhân
 • Phương thức giao dịch: thỏa thuận
 • Thời gian giao dịch: Ngày 30/06/2021

Leave a Reply

Your email address will not be published.