THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

1. Ông Nguyễn Ngọc Chiếu, Chủ Tịch Hội đồng Quản trị – Bệnh viện Tim Tâm Đức, đăng ký mua 29.900 cổ phiếu

 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Chiếu
 • Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Chủ Tịch Hội đồng Quản trị
 • Mã chứng khoán: TTD
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 149.900 cổ phiếu, tỷ lệ 0,96%
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 29.900 cổ phiếu
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 120.000, tỷ lệ 0,78%
 • Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu cá nhân
 • Phương thức giao dịch: thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn
 • Thời gian dự kiến bắt đầu giao dịch: Ngày 02/08/2022      
 • Thời gian dự kiến kết thúc giao dịch: Ngày 30/08/2022

2. Ông Tôn Thất Minh, Giám đốc Bệnh viện Tim Tâm Đức, đăng ký mua 10.000 cổ phiếu

 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tôn Thất Minh
 • Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Giám đốc Bệnh viện
 • Mã chứng khoán: TTD
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 69.000, tỷ lệ 0,44%
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 cổ phiếu
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 79.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,51%
 • Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu cá nhân
 • Phương thức giao dịch: thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn
 • Thời gian dự kiến bắt đầu giao dịch: Ngày 02/08/2022      
 • Thời gian dự kiến kết thúc giao dịch: Ngày 30/08/2022

3. Bà Phan Thị Thanh Nga, Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Bệnh viện Tim Tâm Đức, đăng ký mua 10.000 cổ phiếu

 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thị Thanh Nga
 • Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng
 • Mã chứng khoán: TTD
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 22.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,14%
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 cổ phiếu
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 32.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,21%
 • Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu cá nhân
 • Phương thức giao dịch: thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn
 • Thời gian dự kiến bắt đầu giao dịch: Ngày 02/08/2022      
 • Thời gian dự kiến kết thúc giao dịch: Ngày 30/08/2022

Leave a Reply

Your email address will not be published.