Thông báo chi cổ tức đợt 3 năm 2010

Home / Công bố thông tin / Thông báo chi cổ tức đợt 3 năm 2010

Thông báo chi cổ tức đợt 3 năm 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN

BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 147-11 /TĐ

 

                 Tp Hồ Chí Minh,  ngày 03 tháng 05 năm 2011

 

 

THÔNG BÁO

(V/v chi cổ tức đợt 3 năm 2010)

 

Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức đã tạm ứng cổ tức năm 2010 2 đợt : Đợt I tỷ lệ 10%/mệnh giá ngày 29/11/2010 và Đợt II 12%/mệnh giá ngày 04/04/2011 cho Quý cổ đông.

Đại Hội Đồng Cổ Đông họp ngày 28/04/2011 quyết định cổ tức 2010 là 25%/mệnh giá (Nghị quyết số 01.2011/NQ-ĐHCĐ), Bệnh viện Tim Tâm Đức trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi cổ tức năm 2010 đợt 3 tỷ lệ 3%/mệnh giá :

 

  1. Ngày chốt danh sách cổ đông :       Đến hết 16:00 giờ ngày 04/05/2011.
  2. Thời gian chi cổ tức :                       Từ ngày 09/05/2011.
  3. Địa điểm và hình thức chi trả cổ tức :

– Nhận tiền mặt : Tại Phòng Kế toán – Bệnh viện Tim Tâm Đức, số 4 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh.

– Chuyển khoản : Công ty chuyển tiền cổ tức vào tài khoản của cổ đông theo đề nghị bằng văn bản (theo mẫu).

 

Số tiền thực nhận đối với Quý cổ đông là cá nhân sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 5% theo luật định (Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài Chính)

 

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ :

Công ty Cổ Phần Bệnh viện Tim Tâm Đức

Số 4 Nguyễn Lương Bằng – Phường Tân Phú – Quận 7 – Tp. Hồ Chí Minh.

 

Điện thoại : (84 8) 5411 0036 ( Ext : 272 )

 

Trân trọng .

 

 

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIẾU