Báo cáo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước…

Home / Công bố thông tin / Báo cáo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước…

Báo cáo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước…

                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

     CÔNG TY CỔ PHẦN

BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

Số: 321-11/CV-TĐ

 

V/v: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn

thu được từ đợt chào bán cổ phiếu

 Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi: – ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC (UBCKNN)

 

  Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành, Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức xin báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng năm 2010 (Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 733/UBCK-GCN của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 16/11/2010) như sau:

Việc tăng vốn điều lệ lên 155,520 tỷ đồng giúp Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức chủ động nguồn vốn đảm bảo Dự án Bệnh viện Tim Tâm Đức giai đoạn II  – Khối phục hồi dự phòng đúng tiến độ

Tiến độ Dự án Bệnh viện Tim Tâm Đức giai đoạn II – Khối phục hồi dự phòng: Đến 30/06/2011, Dự án đã thực hiện đúng tiến độ, hoàn thành các hạng mục :

1 Gói thầu số 1: Kết cấu và kiến trúc hoàn thiện Đang trong giai đoạn hòan thiện và bàn giao nghiệm thu
2 Gói thầu số 2 : Hệ thống cơ – điện kỹ thuật và hệ thống khí y tế
3 Gói thầu số 3: Hệ thống thang máy
4 Gói thầu số 4 : Hệ thống cửa, vách ngăn nhôm kính
5 Gói thầu số 5 : Thi công lát ốp đá granite
6 Tiến hành thi công phần Hội trường khoa học gồm các hạng mục : xây dựng, trang bị điện , lắp đặt các trang thiết bị khác và lát ốp đá, gỗ…tại tầng 8 . Nội dung này phát sinh và đã được ĐHCĐ thông qua ngày 28/04/2011 Bắt đầu thực hiện trong tháng 6.2011

            Tiến độ sử dụng vốn phát hành:

Đã nhập 25.920.000.000 đồng tiền phát hành cổ phiếu vào vốn tự có và chi cho Dự án số tiền   29.813.614.056 đồng (tính đến ngày 30.06.2011) trong tổng dự toán 70 tỷ đồng.

Trân trọng!

 

  ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC

– Như trên;

– Lưu VT

 

 

 

 

  Bs. Phạm Thị Lê