Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Home / Công bố thông tin / Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Số  :  01.2011/NQ-ĐHCĐ                                           Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

 

Ngày 28/04/2011 lúc 08:30 giờ, tại Bệnh viện Tim Tâm Đức – số 4 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011 đã tiến hành với 147/243 cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho 13.406.652/ 15.552.000 cổ phần, chiếm tỉ lệ 86,2%.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Điều    I:  Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch năm 2010 (Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 24.04.2010)

Điều   II:  Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2010.

Điều III:  Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010: 25%/mệnh giá

Điều  IV: Thông qua kế hoạch Tâm Đức 2011

Điều   V:  Thông qua kế hoạch trích quỹ 2011

Điều   VI: Thông qua đầu tư 15 tỷ hoàn thiện Dự án mở rộng Bệnh viện

Điều VII : Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chánh niên độ 2011 và  kiểm toán xác định giá trị quyết toán Dự án mở rộng Bệnh viện

Điều VIII: Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu Tâm Đức trên sàn giao dịch chứng khoán khi luật bắt buộc.

Điều   IX: Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2012 :

  1. Bà Bùi Thúy Kiều
  2. ThS.Bs. Nguyễn Nhị Phương
  3. CN. Vương Thị Quỳnh Anh

Điều  X: Thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh : kinh doanh mua bán thuốc tân dược thành phẩm

Nghị quyết này được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng thuận thông qua lúc 12:12 giờ ngày 28/04/2011.

 

              CHỦ TỊCH

    HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

 

 

          TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIẾU