BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Ông Nguyễn Ngọc An Khôi, Phó Giám đốc, đăng ký bán 10.000 cổ phiếu

 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc An Khôi
 • Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Phó Giám đốc
 • Mã chứng khoán: TTD
 • Tên của người có liên quan tại công ty đại chúng: Nguyễn Ngọc Chiếu
 • Chức vụ hiện nay của người có liên quan tại công ty đại chúng: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của công ty Cổ phần Bệnh Viện Tim Tâm Đức
 • Mối quan hệ giữa cá nhân thực hiện giao dịch với người có liên quan: con ruột
 • Số lượng cổ phiếu người có liên quan đang nắm giữ: 120.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0.77%
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 118,000 cổ phiếu, tỷ lệ 0.76%
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000 cổ phiếu
 • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 108.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,69%
 • Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu cá nhân
 • Phương thức giao dịch: thỏa thuận
 • Thời gian giao dịch: Ngày 21/03/2023

Leave a Reply

Your email address will not be published.