Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Home / Công bố thông tin / Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

 1. Tên tổ chức phát hành:        Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức.
 2. Địa chỉ trụ sở chính:              04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.
 3. Số điện thoại:                         (84.8) 5411 0025 – 5411 0036       – Fax : (84.8) 5411 0029.
 4. Tên, địa chỉ tổ chức tư vấn phát hành

             –       Tên công ty                      Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt (VDSC).

             –       Địa chỉ:                             Tầng 1 – 2 – 3 – 4, Tòa nhà VietDragon, 141 Nguyễn Du, Q.1, TP. HCM.

             –       Điện thoại:                        (84.8) 6299 2006            – Fax : (84.8) 6291 7986.

 1. Cổ phiếu chào bán

             –       Tên cổ phiếu:                   Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức.

             –        Loại cổ phiếu:                 Cổ phiếu phổ thông.

             –        Mệnh giá:                          10.000 đồng/cổ phiếu.

             –        Số lượng đăng ký chào bán:   2.592.000 cổ phiếu

   Chào bán 2.592.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:2; tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua, cứ 10 quyền mua sẽ được mua 02 cổ phiếu phát hành thêm.

            Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

          Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Người sở hữu quyền mua cổ phần có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên và chỉ chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3).

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 52 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 10:2, cổ đông A được quyền mua thêm 10,4 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,4 cổ phiếu lẻ sẽ do Hội đồng quản trị quyết định. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua thêm 10 cổ phiếu mới.

 1. Giá chào bán:                               10.000 đồng/cổ phiếu.
 2. Khối lượng vốn cần huy động:   25.920.000.000 đồng.
 3. Mục đích huy động vốn: Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 25.920.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ chín trăm hai mươi triệu đồng ) được sử dụng để bổ sung vốn cho DỰ ÁN PHÁT TRIỂN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC GIAI ĐOẠN II.
 4. Thời hạn chốt danh sách cổ đông và nhận đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm:

            Ngày chốt danh sách cổ đông chào bán cổ phiếu: 06/12/2010.

   Ngày thông báo quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu : 09/12/2010

   Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 10/12/2010 đến hết ngày 11/01/2011.

    Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm: Từ ngày 10/12/2010 đến hết ngày 11/01/2011.

 1. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu hoặc người nhận quyền mua:

          Văn Phòng Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức, 04 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM.

          Điện thoại : (84 8) 5411 0024/ 5411 0025/ 5411 0026/ 5411 0027

 1. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

         –     Website Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức: www.tamduchearthospital.com.

         –     Website Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt:  http://www.vdsc.com.vn.

 1. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

         –     Tên tài khoản : Công ty cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức.

         –     Số tài khoản   : 018.100.3223175.

         –     Tại                    : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – CN Nam Sài Gòn.

 

Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức không chịu trách nhiệm giải quyết những trường hợp không thực hiện theo đúng thời hạn đã nêu trong thông báo này.

 

Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức trân trọng thông báo.

                    

                                                                                      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19  tháng 11  năm 2010

                                                                                                         CHỦ TỊCH HĐQT

 

 

 

 

 

                                                                                               TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIẾU