BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN TỪ 5% TRỞ LÊN CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG

Công ty Cổ phần Đầu tư An Việt Hưng, cổ đông lớn – Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức, báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu

  • Mã chứng khoán: TTD
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 1.666.260, tỷ lệ 10,71%
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 460.000 cổ phiếu
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.206.260 cổ phiếu, tỷ lệ 7,75%
  • Thời gian giao dịch: Ngày 26/05/2023

Leave a Reply

Your email address will not be published.