Thông báo thay đổi vốn điều lệ

Home / Công bố thông tin / Thông báo thay đổi vốn điều lệ

Thông báo thay đổi vốn điều lệ

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN

BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

TS.BS. NGUYỄN NGỌC CHIẾU