Tetralogy of fallot

Home / Chuyên đề - Tim bẩm sinh / Tetralogy of fallot

[googlepdf url=”https://tamduchearthospital.com/wp-content/uploads/2019/06/TETRALOGY-OF-FALLOT-BS-CKI-Hoàng-Thị-Bình-8.8.2013.pdf”]