Kết quả bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2012

Home / Công bố thông tin / Kết quả bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2012

Kết quả bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2012

BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT MỚI

Nhiệm kỳ 2011-2012

 

Theo kết quả bầu cử Ban Kiểm Soát tại Đại Hội Cổ Đông thường niên ngày 28/04/2011, lúc 14 giờ ngày 04 tháng 05 năm 2011, Ban Kiểm Soát gồm 3 thành viên thống nhất bầu Trưởng Ban Kiểm Soát và phân công trách nhiệm như sau :

Ban Kiểm Soát :

  1. Bà Bùi Thúy Kiều : Trưởng Ban Kiểm Soát – phụ trách chung – biểu quyết nhất trí: 100%.
  2. Ths.Bs. Nguyễn Nhị Phương : Ủy viên phụ trách chuyên môn
  3. CN. Vương Thị Quỳnh Anh : Ủy viên phụ trách tài chính kế toán

Các thành viên đã phân công nhiệm vụ :

Trưởng ban : Hàng quý, sẽ lập chương trình kiểm tra định kỳ phân công cho các Ủy viên và báo cho Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị và Ban Giám Đốc để cùng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm Soát thực hiện nhiệm vụ của mình.

Các Ủy viên có trách nhiệm thực hiện kiểm tra định kỳ theo chương trình đã thông qua và báo cáo cho Trưởng ban phần kiểm tra giám sát đã được phân công.