Giấy ủy quyền ĐHCĐ 2016

Home / Công bố thông tin / Giấy ủy quyền ĐHCĐ 2016

Giấy ủy quyền ĐHCĐ 2016

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ……../……./2016

GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi tên :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CMND số :…………………………, cấp ngày :……../……./…….tại CA …………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức, mã số cổ đông :……/CĐ………………………………………………………..

Ủy quyền cho : ……………………….……………………………………………………………………………………………………………….

Là :  ……………………………………………………………………………………   của Công ty Cổ phần Bệnh viện Tim Tâm Đức.

thay mặt tôi tham dự kỳ họp : ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 –

Và thay mặt tôi tham gia ý kiến và biểu quyết

Giấy ủy quyền có giá trị hết ngày

           Người ủy quyền                                                        Người được ủy quyền

                          ( ký tên )                                                                               ( ký tên )